Karellen

Leikskólar Norðurþings starfa samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, aðalnámskrá leikskóla, reglugerð um starfsemi leikskóla og reglugerð um starfsumhverfi leikskóla. 655/2009. Einnig starfar hver leikskóli samkvæmt eigin skólanámskrá.

Umsókn og innritun

Sótt er um leikskólanám á Grænuvöllum á heimasíðu leikskólans undir umsóknir.

Foreldrar/forráðamenn fá tölvupóst með staðfestingu á að umsókn hafi verið móttekin. Sækja má um leikskólanám frá skráningu kennitölu barns. Hægt er að sækja um leikskóla þótt lögheimili sé í öðru sveitarfélagi en til að fá inngöngu þarf lögheimili að vera í Norðurþingi. Úthlutun er háð því að foreldri/forráðamaður sé ekki í vanskilum með leikskólagjöld. Tekið er á móti umsóknum allt árið en miðað er við að umsóknir fyrir haustið berist fyrir 1. apríl ár hvert.

Börn eru innrituð í leikskólann eftir aldri þannig að eldri börn ganga fyrir þeim yngri. Börn eru skráð á biðlista frá eins árs aldri og raðast þau á biðlistann eftir fæðingardegi og ári. Leikskólanám er að jafnaði í boði fyrir börn sem náð hafa eins árs aldri í ágúst og svo aftur í janúar árið eftir.

Ekki eru skilgreindir sérstakir forgangshópar vegna leikskólanáms en læknar og/eða sérfræðingar félagsþjónustu geta óskað eftir forgangi enda liggi fyrir vottorð frá viðurkenndum greiningaraðila um staðfest frávik eða greiningarferli.

Þegar aðstæður leyfa eru yngstu börnin aðlöguð í leikskólann þrisvar til fjórum sinnum á ári. Miðað er við að foreldrar/forráðamenn fái staðfestingu á leikskólanámi með mánaðar fyrirvara. Þegar barn hefur fengið inngöngu í leikskólann er bréf sent í tölvupósti með upplýsingum um hvenær leikskólagangan hefst og hvernig aðlögun verði hagað. Þegar skrifleg staðfesting á leikskólanámi hefur borist frá leikskólastjóra telst plássinu úthlutað þó eldri börn kunni að koma á biðlista áður en leikskólanám hefst. Eldri börnin bíða þá næstu innritunar.

Uppsagnarfrestur og ósk um breytingar á dvalarsamningi

Gagnkvæmur uppsagnafrestur á leikskólasamningi er einn mánuður og miðast við 1. eða 15. hvers mánaðar. Óski foreldrar/forráðamenn eftir breytingu á leikskólasamningi eða segja honum upp er það gert með því að senda tölvupóst á leikskólastjóra/skólastjóra.

Leikskólagjöld

Leikskólagjöld eru greidd fyrirfram, gjalddagi miðast við fyrsta virka dag hvers mánaðar. Dvalargjald skal greitt samkvæmt leikskólasamningi hvers barns. Eindagi er 20 dögum eftir gjalddaga og reiknast dráttarvextir frá gjalddaga. Greitt er fyrir 11 mánuði á ári. Foreldrar greiða dvalar- og fæðisgjöld samkvæmt gjaldskrá sem ákveðin er af sveitarstjórn. Norðurþing greiðir stærstan hluta kostnaðar við rekstur leikskólans.

Breytingar á gjaldskrá eru kynntar foreldrum með tilkynningu frá leikskólanum, jafnframt er uppfærð gjaldskrá birt á heimasíðu leikskólans og á heimasíðu sveitarfélagsins.

Ef til þriggja mánaða vanskila kemur er foreldrum leiðbeint með að semja um greiðslu gjalda, annars er leikskólastjóra skylt að segja upp leikskólasamningi.

Afsláttur

Hjón eða fólk í sambúð greiða almennt gjald, einstæðir foreldrar geta sótt um afslátt hjá leikskólastjóra en þá þarf viðkomandi að vera skráður einstæður í þjóðskrá. Hefji einstæðir foreldrar sambúð skal greiða hærra gjald þegar sambúð hefst. Systkinaafsláttur er gefinn samkvæmt gjaldskrá leikskóla Norðurþings:

Með 2. Barni 50%

Með 3. Barni 75%

Námsmenn sem stunda fullt lánshæft nám samkvæmt reglum Lánasjóðs Íslenskra námsmanna fá 20% afslátt af leikskólagjöldum. Umsóknum skal skila til leikskólastjóra/skólastjóra fyrir uppaf námsárs. Skila þarf innritunarvottorði frá skóla í upphafi hverrar annar.

Ekki er veittur afsláttur af fæðisgjöldum en hægt er að fá fæðiskostnað felldan niður ef nemandi er fjarverandi samfellt í 4 vikur eða lengur.

Geti nemandi ekki sótt leikskóla vegna veikinda samfellt 4 vikur eða lengur er hægt að óska eftir niðurfellingu fæðis og vistunargjalda gegn framvísun læknisvottorðs.

Foreldrum ber að tilkynna leikskólastjóra um breytingu á högum sínum s.s. breytt heimilisfang, símanúmer og hjúskaparstöðu.

Opnunartími og skipulagsdagar

Leikskólinn Grænuvellir er opinn frá 7:45 - 16:30. Mælst er til þess að nemendur séu að jafnaði ekki lengur en 8 tíma á dag í leikskólanum. Skipulags og námskeiðsdagar Grænuvalla eru 4 á ári. Leikskólastjóri sér alfarið um að skipuleggja skipulags- og námskeiðsdaga. Dagar þessir eru á skóladagatali leikskólans og auglýstir með mánaðar fyrirvara. Reynt er að samræma þessa daga við grunnskóla eins og kostur er.

Leikskólasamningar eru aðeins miðaðir við heila tímann og greitt er samkvæmt því. Foreldrar hafa 15 mínútna svigrúm fyrir og eftir umsaminn dvalartíma til að koma með barn í leikskólann og sækja það nema leikskóladvöl ljúki kl. 16:30. Vakin er athygli á því að 15 mínúturnar eftir heila tímann eru aðeins hugsaðar fyrir foreldri til að hafa svigrúm til að sækja barnið. Ætlast er til að foreldri og barn hafi yfirgefið leikskólann innan 15 mínútna eftir að umsömdum vistunartíma lýkur. Séu börn sótt seinna án þess að gild skýring liggi fyrir skal viðkomandi greiða 1000 kr. fyrir hvert skipti.

Leikskólinn er lokaður á aðfangadag og gamlársdag.

Barn í leikskóla skal taka að lágmarki fjögurra vikna samfellt sumarleyfi ár hvert.

Sérfræðiþjónusta

Í leikskólum Norðurþings er boðið uppá þjónustu sérfræðinga vegna sérþarfa. Félagsþjónusta Norðurþings annast sérfræðiþjónustu og stuðning við leikskólana. Hlutverk sérfræðinga er að annast ráðgjöf, þjálfun og stuðning við nemendur, starfsfólk og foreldra. Þyki ástæða til að kalla eftir þjónustu sérfræðinga fyrir barn er leitað eftir skriflegu samþykki foreldra.

Þagnarskylda

Allt starfsfólk leikskóla Norðurþings er bundið þagnarskyldu og helst þagnarskylda þó látið sé af störfum. Tilkynningaskylda til barnaverndar gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu starfsstétta Samkvæmt 17. Gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002.

Meðferð ágreiningsmála

Komi upp ágreiningur um framkvæmd þessara reglna er hægt að vísa málinu til fræðslufulltrúa sem fer með málefni leikskólans. Náist ekki samkomulag ber að vísa málum til fræðslu- og menningarnefndar. Ákvarðanir sveitarfélagsins um réttindi einstakra barna eru kæranlegar til menntamálaráðherra samkvæmt 10. kafla laga um leikskóla nr. 90/2008.

Samþykkt af fræðslu- og menningarnefnd 10. febrúar 2016

Staðfest af bæjarstjórn 16. febrúar 2016

© 2016 - 2024 Karellen